Algemene voorwaarden

1. Definities
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Anouk Spaan, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gewichtsconsulent.
Coachee: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Praktijkadres: de locatie waaruit de gewichtsconsulent haar coachingstraject wordt uitgeoefend indien de afspraak niet digitaal is.
Event: Alle vormen van events vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn: workshops, lezingen, dagevents, e.d.
Arts: de huisarts of specialist door wie de coachee nar de gewichtsconsulent is verwezen.

2. Algemeen

De gewichtsconsulent geeft online advies aan de coachee , tenzij onderling anders afgesproken. Online advies gaat via  Zoom. Indien dit niet mogelijk is  wordt er gekeken naar een andere digitale oplossing. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de coachee per direct op de hoogte gesteld.

3. Basis
De gewichtsconsulent kan de coachee zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding indien de coachee via een verwijzende arts binnen komt kan coaching alleen doorgaan als coachee akkoord gaat met het delen van de gegevens. Gegevens van de coachee en de arts worden niet aan derden verstrekt.

4. Verhindering
Als de coachee verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of digitaal dient de coachee de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken kunnen alleen gewijzigd worden als dit buiten een termijn van 24 uur is.

Mocht je na aanmelding alsnog afzien van deelname aan een los consult of een (online) pakket, dan geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering langer dan een maand (30 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult worden de kosten volledig gerestitueerd.
Bij annulering tussen een maand (30 dagen) en een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult krijg je 50% terug.
Bij annulering korter dan een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult krijg je geen geld terug.

Afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Als het om een gewone maandag gaat dan gaat de termijn in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Beëindiging coaching (consult, (online) pakket)
De begeleiding wordt beëindigd als:
– Het coachingstraject is afgelopen
– De coachee zich niet aan de afspraken houdt en/of zonder aanleiding niet op de afspraken aanwezig is. Hiervoor wordt geen restitutie verleend.
– Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de gewichtsconsulent)

5. Tussentijdse beëindiging coachingstraject
Wanneer coachee besluit eerder te stoppen met de begeleiding is er recht om binnen een jaar na 1e factuurdatum om de begeleiding van de overgebleven consulten weer op te pakken. Deze consulten moeten dus binnen een jaar zijn gebruikt, anders komen deze te vervallen.
Voorbeeld: start 01-08-2018, tussentijdse stop 15-11-2018, consulten opmaken voor 01-08-2019.
Er wordt geen restitutie gegeven bij het eerder beëindigen van een coachingstraject.

6. Voorafgaand annuleren van deelname aan een event
– Annuleren 0 t/m 14 dagen vooraf, coachee ontvangt een tegoedbon ter hoogte van het totaalbedrag. Deze is vrij te besteden gedurende 1 jaar na uitgifte. De tegoedbon staat op persoonlijke naam en kan niet worden uitgewisseld.
– Annuleren meer dan 14 dagen voorafgaand, coachee ontvangt het volledige bedrag z.s.m. terug, uiterlijk binnen 10 werkdagen.
– Als de gewichtsconsulent de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van het event, wordt het volledige bedrag z.s.m. uiterlijk binnen 10 werkdagen aan coachee gerestitueerd.

7. Tariefstelling
Voor aanvang van de coaching deelt de gewichtsconsulent de coachee mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. De tarieven voor particulieren zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Als een coachee de coaching / evenement al heeft betaald zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst.

8. Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, receptenbundels en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de coachee. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de coachee, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de coachee worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Gewichtsconsulent verstrekt zijn.

9. Betaling

Betaling dient door overschrijving / link plaats te vinden. De coachee ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De gewichtsconsulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de coachee de betaling niet heeft voldaan.
De coachee dient de factuur voor aanvang van de coaching te hebben betaald. Bij het niet betalen van de factuur is de gewichtsconsulent niet verplicht om de coaching te starten.
Indien de nota 14 dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

10. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de coachee. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

11. Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de coachee van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

12. Vergoeding zorgverzekeraar ( op dit moment niet mogelijk)

De begeleiding door de gewichtsconsulent wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen worden teruggevonden in de eigen polis. De Gewichtsconsulentstaat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.

13. Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de coachee zullen partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van een mediator.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.